Avís legal

El lloc web i el domini finquesprunell.com corresponen a Construccions Joan Prunell, SLU (en endavant Finques Prunell), amb NIF B55094262, domicili fiscal a la Carretera Sant Hilari, núm. 12 de Santa Coloma de Farners (CP 17430), telèfon 972 877 303, mòbil 659 943 877 i adreça electrònica info@finquesprunell.com. Figura inscrita en el Registre Mercantil de Girona, volum 2808, Foli 114, Full núm. GI-51105, Inscripció 1ª.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a Finques Prunell o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Finques Prunell presenta aquests continguts per a informar de la seva activitat comercial i els seus serveis. Finques Prunell autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web www.finquesprunell.com. Finques Prunell es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a www.finquesprunell.com (framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que Finques Prunell actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti.
Finques Prunell es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
Finques Prunell no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.